ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

566
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี หรือ สนามบินอุดร (Udon Thani International Airport) ตั้งอยู่ใกล้กับ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ (กองบิน 23) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

สนามบิน02

สนามบินอุดรธานีได้รับการปรับปรุงและสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกและเชื่อมต่อกับตัวอาคารเดิมโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุง สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549

สนามบิน03

“สนามบินนานาชาติอุดรธานี” เป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสานตอนบน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนของอีสานตอนบน ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง จ.หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพียง 50 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีจึงเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 1.4 ล้านคน

ประวัติ

เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณปี พ.ศ. 2463–2466 กรมอากาศยาน ทหารบกในสมัยนั้นได้ทำการดัดแปลงเครื่องบินแบบ “เบรเกต์” เป็นเครื่องบินขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บินไปยังจังหวัดที่การคมนาคมทางบกยังไปไม่ถึง เช่น ดอนเมือง-นครราชสีมา และได้มีการขยายเส้นทางนครราชสีมา-ร้อยเอ็ด-อุดรธานี โดยสนามบินที่ทำการขึ้น-ลง อยู่ในเขตเทศบาลอุดรธานี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการชลประทาน

– ปี พ.ศ. 2475 ย้ายมาสร้างสนามบินใหม่บริเวณตำบลหนองขอนกว้าง(ที่ตั้งกองบินที่ 23 ในปัจจุบัน) โดยมีทางวิ่งเป็นดินลูกรังยาวประมาณ 500 เมตร

– ปี พ.ศ. 2495 สำนักงานการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม (กรมการบินพลเรือนในปัจจุบัน) ได้สร้างอาคารวิทยุ และหอบังคับการบิน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา

– ปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างทางวิ่งใหม่เป็นคอนกรีต ยาว 3,048 เมตร กว้าง 38 เมตร เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

– ปี พ.ศ. 2505 กรมการบินพาณิชย์ (กรมการบินพลเรือนในปัจจุบัน) สร้างอาคารท่าอากาศยานอุดรธานี พร้อมหอบังคับการบิน ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบริการเครื่องบินทั้งหมด ของท่าอากาศยานอุดรธานีสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

– ปี พ.ศ. 2533 กรมการบินพาณิชย์ ได้ซื้อที่ดินประมาณ 400 ไร่ บริเวณถนนอุดร-เลย สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและหอบังคับการบิน พร้อมลานจอดอากาศยาน สามารถจอดเครื่องบินแบบ Airbus ได้ 2 ลำ พร้อมกัน

– ปี พ.ศ. 2543 – 2545 กรมการบินพาณิชย์ได้ขยายทางวิ่งจากความกว้าง 38 เมตร เป็น 45 เมตร ทางขับกว้าง 23 เมตร ลานจอดอากาศยานพื้นที่ 47,250 ตารางเมตร สามารถจอดเครื่องบินแบบ Airbus ได้ 3 ลำ เครื่องบินแบบ Boeing 737 ได้ 2 ลำ เครื่องบินแบบ ATR ได้ 1 ลำ

– ปี พ.ศ. 2556 – 2558 กรมการบินพลเรือน ได้รับงบประมาณ 296 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเก่า เพื่อใช้เป็น อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ สูง 3 ชั้น ติดตั้งระบบทันสมัยที่สุดของกรมการบินพลเรือน ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย , ระบบดับเพลิงในอาคาร , สัญญาเตือนภัย และระบบป้องกันควัน ป้องกันไฟลาม ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาคารนี้มีพื้นที่ใช้สอย 8,536 ตรม. รองรับผู้โดยสารขาเข้า-ออก ได้พร้อมกัน 400 คน/ชม. ใช้เป็นสถานทีทำงานท่าอากาศยาน มีห้องรับรองบุคคลสำคัญ ห้องรับรองผู้โดยสารพิเศษ ภัตตาคาร ร้านค้า โดยเฉพาะห้องบริการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร ตรวจพืช และด่านตรวจโรค โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ผู้โดยสารปกติและผู้พิการ ลิฟต์ 2 ตัว , บันไดเลื่อน 3 ชุด , สะพานขนส่งสัมภาระ และสะพานเทียบเครื่องบิน(งวงช้าง) 1 ชุด

อ้างอิงจาก วิกิพีเดีย

 

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม