วิทยาลัยเกษตรอุดรฯ เปิดสอน ป.ตรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับ AEC

วิทยาลัยเกษตรอุดรฯ เปิดสอน ป.ตรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับ AEC

1178
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 14 สิงหาคม 58 เวลา 12.30 น. นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.การสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอดุมภูเศวร์ สมบูรณ์เรศ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมกันแถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอุดรธานี เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ซึ่งจะทำให้เป็นการพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษาเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบูรณาการกับภูมิปัญญาไทย และพัฒนาอาชีพการเกษตรของเยาวชนและเกษตรกรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยความร่วมมือของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

003
สำหรับปีการศึกษา 2558 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายปฎิบัติการจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เปิดสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นครราชสีมา ยโสธร และร้อยเอ็ด สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปิดสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และนครราชสีมา”
นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านบุคลากร ซึ่งครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการเตรียมความพร้อมไว้อย่างสมบูรณ์ ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนอย่างเพียงพอ ด้านสถานประกอบการ ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมที่จะร่วมพัฒนาบุคคลากรด้านการประมง
การจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนในสถานศึกษา และสถานประกอบการที่ร่วมมือกันจัดการศึกษา เช่น ยุทธนาฟาร์ม จ.หนองคาย บุญโฮมฟาร์ม จ.ขอนแก่น วิโรจน์ฟาร์ม จ.ราชบุรี และหน่วยงานสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งวิทยาลัยมีความคาดหวังว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณะ ซึ่งคุณภาพบัณฑิตจะต้องมีความรู้ และความสามารถ ทักษะในการปฎิบัติงาน คุณธรรม คือความดี ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีวินัย กตัญญู ซื่อสัตย์ เมตตา อดทน ขยัน ประหยัด และคุณลักษณะ คือความดี อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมพึงประสงค์

002
หลังจากเปิดหลักสูตรสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก ได้มีนักศึกษามาสมัครเรียน และผ่านการคัดเลือก 15 คน และยังต้องการอีก 5 คน และมีคณาจารย์สอนสาขาดังกล่าว 7 คน วิทยาลัยมีนักศึกษาจาก สปป.ลาว เดินทางมาเรียนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีให้มีความชำนาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านการผลิตสัตว์น้ำของภูมิภาค และเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ดังกล่าว

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม