ทหารจับมือกระทรวงต่างประเทศ สัมมนาให้ความรู้เส้นเขตแดนไทย-ลาว 5 จังหวัด

ทหารจับมือกระทรวงต่างประเทศ สัมมนาให้ความรู้เส้นเขตแดนไทย-ลาว 5 จังหวัด

186
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมสยามแกรนด์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมืองอุดรธานี นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการสัมมนาให้ความรู้เรื่อง ”การแลกเปลี่ยนรู้ปัญหาเส้นเขตแดน ไทย-ลาว ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 20- 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นการจัดโดย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีรอง ผอ.กอ.รมน.,รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง,หัวหน้าเลขาคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย- ลาว,นายอำเภอตามแนวชายแดน,หน่วยควบคุมทางยุทธการ ถึงหน่วยระดับยุทธวิธี ผู้แทนฝ่ายทหาร และกำนันผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้านในพื้นที่ตามแนวชายแดน จำนวน 210 คน
พ.อ.เสรี วิชาชัย รองเสนาธิการ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เปิดเผยว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหาเส้นเขตแดนไทย-ลาวว่า เป็นการร่วมมือกันระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกระทรวงการต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยวัตถุประสงค์ ที่จะให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีความรู้ ในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน ในเรื่องของพื้นที่เกาะ ดอน และหาด ของหน่วยระดับพื้นที่โดยตรงจากหน่วย และระดับนโยบาย,
ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานและนโยบาย ในการกำหนดแนวทาและให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าสัมมนา จะได้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีของเกาะ ดอน และหาด ให้เกื้อกูลต่อการเจรจาปักปันเขตแดนในอนาคต และเพื่อให้หน่วยงาน ส่วนราชการ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้านในพื้นที่ ได้นำเอาความรู้จากการสัมมนากลับไปชี้แจงให้กับประชาชน เพื่อการขับเคลื่อนดำเนินการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
สำหรับในการสัมมนาในวันนี้ มีคณะวิทยากรที่จะมาการบรรยาย ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนไทย-ลาว ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมแผนที่ กรมกิจการชายแดนและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จ. อุดรธานี โดยคาดว่าผลที่จะได้รับหลังจากการสัมมนา ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการจะมีความเข้าใจในแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน พื้นที่เกาะ ดอน หาด สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน และทุกภาคส่วนจะสามารถดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถประสานงานร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลหลักฐาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการประชุมพิจารณาปัญหาเส้นเขตแดนในอนาคตต่อไป

เบิ่งข่าวเมืองอุดร

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม