ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำบุญตักบาตร และประกอบพิธี ในวันแม่แห่งชาติ

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำบุญตักบาตร และประกอบพิธี ในวันแม่แห่งชาติ

75
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 12 ส.ค. 58 เวลา07.00 น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกัน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 83 พรรษามหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 84 รูป ออกรับบิณฑบาต
001
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าได้ทำการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล rพร้อมทั้งประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ท่านได้ทรงอุทิศพระวรกายในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ด้วยพระราชหฤทัยที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสมอมา ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธิคุ­ณ เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

002 003

ต่อจากนั้นชาวไทยนับถือศาสนาคริสต์ และชาวไทยนับถือศาสนาอิสราม ได้ประกอบถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ก่อนที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานในการมอบเงินพระราชทานกองทุนของแม่เพื่อแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้านจำนวน40 หมู่บ้าน รวมเป็นเงินจำนวน 320,000 บาท
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อชุมชนเข้มแข็งให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริงยั่งยืนตลอดไป

004

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม