เพิ่มศักยภาพ..ผู้สูงอายุภาคอีสาน17 จังหวัด ใช้ช่วงบั้นปลายชีวิต ให้มีงานทำและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

เพิ่มศักยภาพ..ผู้สูงอายุภาคอีสาน17 จังหวัด ใช้ช่วงบั้นปลายชีวิต ให้มีงานทำและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

33
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่22 มกราคม 61 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมฟ้าหลวง1โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัด

นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ   เปิดเผยว่า โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 4 มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่  มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ  มาตรการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มาตรการสินเชื่อที่อยู่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และมาตรการ การออมภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีหลักประกันความมั่นคงในเรื่องรายได้ รวมทั้งดึงจุดเด่นของผู้สูงอายุอันได้แก่ภูมิความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านบ่มเพาะมาตลอดช่วงชีวิตมา สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้สูงอายุและชุมชนในด้าน ภูมิปัญญา  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย  เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดังกล่าว

สำหรับกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จึงมีภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเสริมสร้างชมรมผู้สูงอายุในการกิจกรรมและสร้างความเข็มแข็งองค์กรผู้สูงอายุ เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อนำนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้นมา

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยมีการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งมีการอภิปราย เรื่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เพื่อการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรจากภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วม ประธานและผู้แทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุประจำจังหวัด,แกนนำผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ จำนวน109คน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม