ม.ราชภัฏอุดรฯเดินหน้า ผลิตครูผู้สอนภาษาเวียดนาม

ม.ราชภัฏอุดรฯเดินหน้า ผลิตครูผู้สอนภาษาเวียดนาม

71
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ม.ราชภัฏอุดรฯเดินหน้า ผลิตครูผู้สอนภาษาเวียดนาม

วันที่ 5 พฤษภาคม60 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี รายงาน ที่ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี MR.NGUYEN QUANG VINH ผู้แทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำขอนแก่น , นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และ ผช.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย ผู้จัดการโครงการฯ และได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม)

ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แต่การเรียนการสอนภาษาเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา ความเป็นจริงแล้วทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนักศึกษาเวียดนามเดินทางมาเรียนภาษาไทย ในสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งข้าราชการเวียดนามด้วย เพื่อนำเอาภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพ

เนื่องจากในปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อทำธุรกิจ ลงทุนด้านการค้าการลงทุน และเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้นักศึกษาเวียดนามดังกล่าว ช่วยเหลือในการแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทย รวมทั้งตัวข้าราชการเวียดนาม ก็ได้รับการส่งเสริมให้เดินทางมาเรียนภาษาไทย จนสามารถอ่านออกเขียนได้ ขณะเดียวกัน ในทางกลับกัน ข้าราชการคนไทย ไม่สามรารถพูด อ่านภาษาเวียดนามได้ จนเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการไทย จะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาเวียดนามได้แล้ว และรวมไปถึงภาษาอาเซียนทุกภาษาด้วย

ซึ่งในวันนี้ได้ทำการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือในการวิจัยพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาเวียดนาม) และวิชาชีพล่ามแปล ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะในประเทศไทยยังมีบุคลากรที่ผ่านคุณวุฒิผู้สอนภาษาเวียดนาม เป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องรีบเร่งการวิจัย พัฒนา

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน ทำให้ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพของไทยเป็นที่ยอมรับในความสามารถ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาแนวโน้มในการขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะ นอกจากนี้ในการนำเอามาตรฐานวิชาชีพไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อให้กำลังคนมีทักษะพร้อมในการทำงานจริง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม ที่สร้างขึ้นมา จะถูกนำเอาไปใช้เครื่องมือหลัก ในการประเมินและรับรองมาจรฐานสมรรถนะ ยกระดับกำลังคนในชาติ ในการอันที่จะส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ ตลอดจนการปรับตัวให้ทันกับแข่งขันอย่างเสรีของประเทศกลุ่มอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างการยอมรับในมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากล

ส่วน นายเหงียน กวาง วิงห์ ผู้แทนกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ รัฐบาล ที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาเวียดนามและได้มีการกำหนดมาตรฐานอาชีพ วิชาชีพ โดยทางสถานทูตและสถานกงสุลเวียดนามก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้