ราชภัฏอุดรฯ ยกระดับวิชาการ พื้นถิ่นโขง ชี มูล

ราชภัฏอุดรฯ ยกระดับวิชาการ พื้นถิ่นโขง ชี มูล

94
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ราชภัฏอุดรฯ ยกระดับวิชาการ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ศึกษาประวัติศาสตร์ โบรารณดี และวัฒนธรรมประเพณี ในอีสาน

วันที่ 10 มีนาคม 60 เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ประชุมวิชาการการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ศึกษาประวัติศาสตร์ โบรารณดี และวัฒนธรรมประเพณี ในอีสาน โดยได้มีรองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชุทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผอ.ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มาบรรยายพิเศษ ซึ่งมีคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ ประชาชน ในพื้นที่จ.อุดร ฯ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชุทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ในอดีต และปัจจุบัน กับการสำรวจทางโบรารณคดีในภาคอีสาน เริ่มตั้งแต่สมัยราชการที่5 ในยุคการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก เช่นอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ใช้การศึกษาทั้งทางโบราณคดีและชาติพันธุ์ วิทยาเป็นเครื่องมือเข้าถึงขั้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของบรรดาประเทศต่างๆ เพื่อการเป็นยึดครองทางเศรษฐกิจและการเมือง


ดังนั้นในยุคนี้ไทยได้รับอิทธิพลการศึกษาและสำรวจทางโบรารณคดีตามอย่างฝรั่งเศส ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจารึกและประวัติศาสตร์ศิลปะของบรรดาโบราณสถานวัตถุในศาสนาเป็นสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองของบรรดารัฐและบ้านเมืองของแต่ละประเทศ ผลที่ตามมาทำให้เกิดประวัติศาสตร์การเมือง

นักประวัติศาสตร์โบรารณคดีฝรั่งเศสและอังกฤษ เป็นผู้เขียน และเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นคนไทย เลยทำให้การสำรวจค้นคว้าการเรียนประวัติศาสตร์เป็นไปในแนวทางของฝรั่งเศสที่เรียกว่า โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่แบ่งสมัยเวลาประวัติศาสตร์ และออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศิลปะ ที่เริ่มสมัย ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และกรุงเทพฯ เป็นการแบ่งตามรูปแบบทางศิลปะของบรรดาโบราณวัตถุสถานที่พบตามแหล่งโบรารณคดีที่เป็นศาสนสถาน เป็นวัด เป็นวัง และเมือง เป็นต้น

ส่วนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของการสำรวจโบรารณสถานวัตถุที่เป็นแหล่งฝังศพ แหล่งที่มีเครื่องหินที่แบ่งออกตามรูปแบบและอายุ เป็นสมัยหินเก่า หินกลาง หินขัด และหินใหม่ ที่ต่อด้วยยุคโลหะสำริดและเหล็ก ซึ่งระหว่างการศึกษาสำรวจทางโบราณคดีทั้งสองอย่างนี้ โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ทำกันน้อยมาก เพราะยากกับการทำความเข้าใจถึงความสำคัญต่างกับโบรารณคดีประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานทางศิลปวัฒนธรรมมากมายเกือบทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามการสำรวจทางโบราณคดีทั้งสองอย่างนี้ก็ทำกันมากในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ไม่ค่อยมีการสำรวจศึกษากันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนักโบราณคดีไทยเท่าใด
รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ในการจัดเสวนาวิชาการ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ภายใต้บริบท ประวัติศาสตร์ โบรารณดี และวัฒนธรรม เป็นการแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการ ถือว่าเป็นการส่งเสริม ให้คณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ให้ความสนใจ ในเรื่องประวัติศาสตร์ จะพัฒนาองค์ความรู้ และได้เผยแพร่ความรู้ผลงานวิชา อันเป็นประโยชน์ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้ความเจริญก้าวหน้า ในการเรียนรู้ พุทธศิลป์อีสาน ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้