จ.อุดรฯ 4 กระทรวงหลักร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จ.อุดรฯ 4 กระทรวงหลักร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

82
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

จ.อุดรฯ 4 กระทรวงหลักร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กอุดรแข็งแรง เก่งดี มีวินัย มีความสุข หรือ Udon Smart Kids

วันที่24 กุมภาพันธุ์ 60 เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกาศนโยบายพร้อมลงนามพันธะสัญญา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในจังหวัดอุดรธานี สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ระบุไว้ว่า “เร่งรัดเพื่อให้เด็กวัยแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้รับการพัฒนารอบด้าน ตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง” โดยร่วมภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก

ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ในการร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนารอบด้าน พร้อมทั้งเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมลงนามกับภาคีเครือข่าย

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน 200 คน และร่วมกันเสวนาประเด็นทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์จังหวัดอุดรธานี จากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 91.04 และเด็กปฐมวัยมีรูปร่างดีและสมส่วน ร้อยละ 53.38 สำหรับไอคิวเฉลี่ยเด็กนักเรียน จังหวัดอุดรธานีสำรวจ โดยกรมสุขภาพจิต ในปี 2554 พบเด็กนักเรียนอายุ 6 – 15 ปี มีไอคิวเฉลี่ย 97.5 และสำรวจในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในปี 2559 พบไอคิวเฉลี่ย 97.4 จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยยังเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญา

โดยจังหวัดอุดรธานีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุดรธานี เพื่อลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย เพิ่มเด็กสุขภาพดี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “เด็กอุดรแข็งแรง เก่งดี มีวินัย มีความสุข” หรือ Udon Smart Kids ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้