สปสช. ติวเข้มคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อง ระดับจังหวัดภาคอีสาน

สปสช. ติวเข้มคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อง ระดับจังหวัดภาคอีสาน

36
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

สปสช. ติวเข้มคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อง ระดับจังหวัดภาคอีสาน ประกอบพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

วันที่30 มกราคม 60 เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นปี 2560 ให้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อง ระดับจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง20 จังหวัด

ทั้งนี้มาตรา41 เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อง ระดับจังหวัด เมื่อวันที่28 ตุลาคม 2559 แทนอนุกรรมการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งมีทั้งอนุกรรมการฯใหม่และอนุกรรมการฯ เดิม ได้มีแนวทางประกอบพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง และช่วยให้การพิจารณาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบการใช้ดุพินิจ เกิดไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุด ตามหลักเกณฑ์ของ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังกล่าว


สำหรับการพิจารณาคำร้อง ม.41 ตั้งแต่2547ถึง 2559 เข้าหลักเกณฑ์80 เปอร์เซ็นต์ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำร้องยื่นและวินิจฉัยไปแล้ว 9,942 ราย เข้าเกณฑ์และได้รับการจ่ายเงินจำนวน 8,221 ราย และไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจำนวน 1,721 ราย โดยเจตนารมณ์ของ ม.41 เป็นมาตรการทางศีลธรรม ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด รวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อน เน้นความรวดเร็ว ที่สำคัญลดความขัดแย้ง คณะอนุกรรมการฯ ต้องเป็นกลาง

ในส่วนปัจจัยประกอบการพิจารณา ของ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกิดความเสียหาย เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากกระบวนการรักษาพยาบาล ความสัมพันธ์กับโรค ที่เจ็บป่วย และความรุนแรงของความเสียหาย เป็นต้น

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้