มลปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

มลปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

73
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่22 สิงหาคม 59 เวลา14.00 น. ที่หอประชุม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ

นายจักรพงศ์ ศิริโส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ซึ่งเป็นเยาวชนเด่นของจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่29 ธันวาคม 2496 ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สอนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 ข้าราชการครู จำนวน160 คน บุคลากรทางการศึกษา 51คน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน3,642 คน

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังที่สำคัญในการจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งต่อไป โดยได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพัน และขอให้ทุกคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแล้ว เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้า แล้วได้บรรยายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ต้องการให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุล และยั่งยืน ตลอดจนยึดถือ และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง น พร้อมทั้ง ได้เน้นย้ำแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคต สืบไป

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้