องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ติวเข้มนักศึกษา ให้เป็นผู้นำทางการเกษตร

องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ติวเข้มนักศึกษา ให้เป็นผู้นำทางการเกษตร

101
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 1 มิถุนายน 59 ที่ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในฐานะ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกรในอนาคต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559 โดยมีสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 จังหวัด จำนวน 200 ตน เข้าอบรม
นายอุดมภูเบศร์ สมบูรณ์เรศ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ในฐานะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานว่า องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร ที่จัดขึ้นในสถานศึกษาเกษตรทุกแห่ง ดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีหลักการว่า “อกท.เป็นของสมาชิก ดำเนินการโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก”โดยมีครู อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการดำเนินงานไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ขององค์การตลอดปีการศึกษา เป็นองค์การที่ฝึกปฎิบัติให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตรทุกคน ในฐานะสมาชิกขององค์การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะทางสังคม

13312600_1143534745668766_5670475376437691779_n

ซึ่งวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้มารู้จักการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ การเป็นผู้ตามที่ดี แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามกรอบของรัฐธรรมนูญไทย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวเกษตร ให้มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ตามประบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

13307238_1143534735668767_3263112385108125633_n

ดร.รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในฐานะนายกสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ผู้นำเกษตรต้องมีโอกาสได้ปฎิบัติ ได้ทดลอง เช่นสหกรณ์จำลอง แปลงเกษตร เพราะวิทยาลัยเกษตรมีพื้นจำนวนมาก ต้องให้โอกาสลงมือทำเกษตรจริงๆ ทดลองปลูก ทดลองขายจริง วางแผนเรื่องการผลิต การขาย เมื่อจบออกไปก็จะนำความรู้ที่ได้รับไปทำเกษตร ส่วนการที่จะเป็นผู้นำในสังคมเกษตร จะต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงความสำเร็จ ต้องทำให้เห็นจริง

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้