เทศบาลนครอุดรธานีปลูกต้นหลิว100 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

เทศบาลนครอุดรธานีปลูกต้นหลิว100 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

82
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

วันที่ 27 ส.ค.58 เวลา09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งร้อยต้น เพื่อประชาชนชาวไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ และพนักงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงกัน
นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว หากทุกคนยังไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้ และความสำคัญของป่าไม้ รู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้ว ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไม่มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้
พระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งหวังให้คนชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา สามารอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสู่ความสมดุลและยั่งยืน วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคนต้องบำเพ็ญกุศลที่เป็นประโยชน์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในช่วงเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ
ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้กำหนดวันนี้ 27 สิงหาคม 2557 เป็นวันปลูกต้นไม้ โดยใช้ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว ด้วยการปลูกต้นหลิวลู่ลม จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดี ดังกล่าว

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม