สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรฯ จัดประกวด วาดภาพ-คำขวัญ สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมีวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรฯ จัดประกวด วาดภาพ-คำขวัญ สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมีวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

87
แบ่งปัน

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรฯ จัดประกวด วาดภาพ-คำขวัญ สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมีวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม เวลา 09.30 น. ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผู้ว่าราชการอุดรธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี นายอมร ต่อเจริญ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี กล่าวรายงาน และมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผอ.สำนักงานทรัพย์ยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ,นายสุขุม มิตตัสสา ผอ.สำนักจัดการทรัพย์ยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด รวมทั้งคณะครู นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมต้น-ปลาย ในพื้นที่เมืองอุดรธานี เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายอมร ต่อเจริญ ผอ.สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี เปิดเผยว่า การคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2443 โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติช้างป่า ร.ศ.119 เพื่อควบคุมการล่าช้างป่า ต่อมาในปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 นับแต่นั้นมา การอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2511 รัฐบาลขณะนั้น กำหนดให้วันนี้ของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับมีความก้าวหน้าในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้สัตว์ป่าคงอยู่คู่กับป่าไม้และมนุษย์สืบต่อไป

ซึ่งปีนี้ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มีนิทรรศการ เกี่ยวกับรู้เรื่องสัตว์ ต่างๆ การป้องกันไฟป่า การประกวดวาดภาพและประกวดคำขวัญ ซึ่งได้กำหนดแนวคิดไว้ว่า “สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมไปถึงชุมชนต่างๆ

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ สนใจและเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า และถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วย

แชร์แบ่งปันให้เพื่อนชม